Komparativní ekonomie (PKOE)

 

Forma studia: navazující magisterské studium, prezenční

 

Rozsah studijního předmětu: 2+0

Počet kreditů: 2 ECTS

Způsob zakončení: zápočet

Podmínky pro absolvování předmětu: seminární práce, zkouška

Stručná anotace předmětu:

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače jak s teoretickými východisky, tak s metodami komparace hospodářských systému jako základního nástroje pro srovnávání hospodářských systémů. Posluchač postupně získá informace týkající vybraných problémů mezinárodní komparace, problematiky hospodářských systému orientovaných na trh i ústředně plánovaných přikazovacích, resp. participačním systémům, a kritérií pro jejich mezinárodní srovnávání. V závěrečné fázi bude předmět zaměřen na problematiku praktického využití získaných teoreticko-metodologických poznatků. Snahou bude poskytnout posluchačům základní znalosti týkající se problematiky mezinárodního srovnávání.

Struktura výkladu:

1. Teoretická východiska komparativní ekonomie
2. Vybrané problémy komparace ekonomických systémů
3. Komparativní ekonomie a hospodářské systémy
4. Systémy orientované na trh
5. Ústřední plánované nařizovací systémy a participační systémy
6. Kritéria pro komparaci hospodářských systémů
7. Kritéria pro komparaci společenského blahobytu
8. Základní společenské hodnoty a možnost jejich komparace
9. Kritéria pro komparaci ekonomické úrovně země
10. Způsoby měření ekonomické úrovně
11. Komparace ekonomické úrovně na příkladu zemí střední a východní Evropy

Povinná literatura:

LAŠEK, J. Ke komparativní ekonomice. Praha, 1993. ISBN 80-7079-351-1.

LIĎÁK, J. Komparácia politických systémov. Bratislava, 1997. ISBN 80-225-0830-6.

MICHAL, J. Š. Komparativní hospodářské systémy. Praha, 1995. ISBN 80-7066-954-3.

MOKRÝ, V., TUHÁRSKA, E. Komparácia makroekonomických systémov - vybrané problémy. Bratislava, 1998. ISBN 80-225-0892-6.

ROSSER, J. B., JR., ROSSER, M. V. Comparative Economics in a Transforming World Economy. USA, 1996. ISBN 0-256-13095-7.

TULEJA, P. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001. Karviná, 2002. ISBN 80-7248-182-7.

Doporučená literatura:

JÍLEK, J. Metody mezinárodního srovnávání. Praha, 1996. ISBN 80-7079-942-0.

SPĚVÁČEK, V. Makroekonomická analýza a mezinárodní komparace. Praha, 1994. ISBN 80-7079-844-0.

TOMŠÍK, V. Komparace makroekonomického vývoje - České republiky, Maďarska a Polska s důrazem na vývoj zahraničního obchodu a platebních bilancí. Pracovní texty. č. 11. Praha, 1997. ISBN 80-85950-39-1.

TULEJA, P. Analýza pro ekonomy. Brno: Computer Press, 2007. ISNB 978-80-251-1801-6.

TULEJA, P., LEBIEDZIK, M. Makroekonomický analýza. Karviná, 1999. ISBN 80-7248-033-2.